Tư vấn đầu tư mỏ

Đầu tư mỏ cần có những kiến thức về địa chất, giá trị và hiệu quả mà mỏ mang lại. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của dự án như: Đặc điểm địa chất, đặc điểm dân cư, điều kiện ĐCTV-ĐCCT, điều kiện giao thông, Vị trí địa lý, Khả năng khai thác, tính khả tuyển, tính chất công nghệ...Do vậy Đầu tư mỏ là một lĩnh vực có nhiều rủi ro. Do vậy những nhà đầu tư rất cần sự tư vấn của những nhà chuyên môn về Địa chất, tuyể khoang, công nghệ, phân tích tài chính ...

Viết bình luận